- Депо за твърди битови отпадъци -

Доставка и полагане на изолационен пакет при рекултивация на депо за ТБО.