- Реконструкция на депо за ТБО – Габрово -

Новото депо е един от най-важните екологични обекти в региона. С влизането му в експлоатация ще се намали замърсяването на околната среда, ще се увеличи разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането им. В рамките на първия етап на проекта е построена първата клетка, административни и технически сгради, и съпътстващата ги инфраструктура.

Използвани материали:
- HDPE  геомембрана;
- Бентонитова хидроизолация – Eurobent
- Геотекстили.