- Надграждане на ново хвостохранилище за фаялит, Аурубис България -

Доставените и положените от „Хидромат” ООД геосинтетични материали са съгласно заложените в техническата спецификация на проекта и отговарят на нормативните наредби и стандарти, действащи в Република България.

Използвани материали:
- HDPE  геомембрана 2 мм - гладка и структурирана;
- Бентонитова хидроизолация – Eurobent;
- Геотекстили 700 г/м2; 300 г/м2;
- Дренажен геокомпозит;
- Мрежа за ерозионен контрол;
- Геомрежа за армиране на пътища