-PVC Тунелна система Мапеи-

PVC ТУНЕЛНА СИСТЕМА МАПЕИ
Тя се състои от механично закрепена към конструкцията ПВЦ мембрана – MAPEPLANTU 20, два пласта геотекстил, монтажни ПВЦ шайби, работни и дилатационни водоспиращи ленти и система от ПВЦ тръбички за последващо инжектиране на циментова или полиуретанова смес.

1.1.    Подготовка на основата.
a)    Цялостно екзекутивн озаснемане на контура на изпълнената първична тунелна облицовка.
b)    Нанасяне на пръскан бетон в зоните, където първичната облицовка излиза „навън” (към масива) от проектния си контур. Зоните се „попълват” до + 3 см. (към масива) от проектния контур на първичната облицовка.
c)    Фрезоване на първичната облицовка на местата, където първичната облицовка е навлязла повече от допустимото проектно отклонение в светлото сечение на проектния контур. За участъците с по-голямо отклонение, констатирано с екзекутивното заснемане, да се уведоми писмено проектанта за даване на решение.
d)    Извозване на обратната засипка от дъното на тунела и почистване на дъното
e)    Повърхността трябва да е чиста, суха и гладка. Премахват се остри ръбове, бетонни остатъци и стърчащи арматури
.
1.2.    Полагане на първи слой геотекстил – 500г
Предвижда се разделителен слой от геотекстил между ПВЦ мембраната и основата, който да предотврати механични повреди по изолацията. Той се разстила напречно на сечението на тунела и е механично закрепен с рондели и Hilti пирони за основата.Отделните листове се застъпват. Неговата дължина е предварително разкроена,отговаряща на дадения участък.

1.3.     Полагане на хидроизолация – MAPEPLAN TU 20
Хидроизолационната мембрана се разстила напречно на сечението на тунела и се заварява точково за монтираните върху първичната облицовка ПВЦ монтажни шайби. Заваряването на листовете на ПВЦ мембраната един към друг се изпълнява с двоен шев, чрез заваръчен автомат „ Twinny T” при температура  560 °C.Дължината на листовете се определя, чрез предварително измерване на дадения участък.  Застъпването на мембраната е обозначено на всеки лист и е 10 см.

1.4.    Полагане на водоспиращи ПВЦ ленти -Тези ленти са предвидени по всяка заложена конструктивно дилатационна и работна фуга.Техните нива са строго фиксирани от геодезист. Избрани са два вида ленти – с компенсатор за дилатационна фуга и без компенсатор за работна фуга. Те се заваряват към хидроизолационната мембрана посредством заваръчен апарат при температура 560°C. Предвидени са работни фуги напречно на сечението на тунела, които служат за ограничаване и локализиране на течовете в конкретна зона.

1.5.    Полагане на микропорести тръбички за инжектиране.
По всяка дилатационна фуга са предвидени система от ПВЦ тръбички, които обгръщат сечението на тунела и служат за инжектиране на смеси при наличие на течове.Тръбичките се изрязват на необходимата дължина, като на краищата им се монтират пластмасови накрайници с армирана тръбичка, която излиза извън вторичната облицовка. Също така се полагат и достатъчен брой тръбички надлъжно на тунелното сечение.

1.6.    Дублиране на ПВЦ монтажни шайби(рондели)
ПВЦ монтажните шайби се дублират от лицевата страна(бялата) на мембраната.Вторите монтажни шайби са предварително подготвени с допълнително подсилващ слой ПВЦ и кофражна тел за която ще се закрепят армировъчните мрежи.

1.7.    Полагане на втори пласт геотекстил
За защита на ПВЦ мембраната се полага втори пласт геотекстил, който покрива лицевата и страна. Той се закрепва за монтажните шайби и ПВЦ мембраната.