Инжентиране за спиране на течове

Област на приложение: Основи на сгради, тунели, метростанции и др., изградени с монолитна или сглобяема стоманобетонна конструкция.

Описание на метода: Методът се основава на химичните реакции между хидрофилните или хидрофобни течности и водата, което води до получаването на еластични или твърди уплътнители и въглероден двуокис, с краен ефект уплътняването на течащите фуги.
Инжекционните материали се инжектират със специални помпи, през пакери, около местата където са констатирани течове.
Проникването на материалите зависи от вида на бетона, като средно достига до около (40÷50) см в диаметър, което се постига, както от високото инжекционно налягане 100÷150 атмосфери, така и от вторичната пенетрация при отделянето на CO2. Този двоен ефект позволява да се запълнят капиляри и микро пукнатини до 0,01 мм.
Броят на пакерите се определя на място, в зависимост от качеството на бетона, армировката , широчината и дълбочината на пукнатините и т.н.
Скоростта на реакцията се контролира с промяната на количеството на катализатора и варира от 30 сек. до 10 мин.

Материалите:
•    “HA FLEX” (”Хидроактивен флекс”) - еднокомпонентен, нисковискозен, гъвкав, реагиращ с водата инжекционен уплътнител за пълнене или уплътняване на стари или нови дилатационни фуги или ликвидиране на течове в стоманобетонни конструкции. Материалът е пожаробезопасен, без разтворители. Втвърденият материал е устойчив на повечето органични разтворители, слаби киселини, основи и микроорганизми

•    “НА Cut” или “TACCS” (Хидроактивен Кът или ТАКС) - еднокомпонентен, ниско вискозен, хидрофобен, уплътнител, за спиране на течове с голям дебит и/или високо налягане. Използва се там , където е необходимо да се блокират силни течове възникнали при различни обстоятелства. Много е подходящ за порьозни структури. При контакт с водата, течността се преобразува в твърд, затворено–клетъчен уплътнител, който не се разрушава от нормалната, корозионно действаща околна среда.

•    Бързовтвърдяващ цимент - използва се за затварянето и получаването на затворени обеми във фугите, в които ще се инжектират инжекционните разтвори. Всички фуги и пукнатини по–големи от 3 мм трябва да бъдат запечатани с бързовтвърдяващите се цименти за да се предотврати излишното изтичане на скъпите инжекционни материали.

•    Кълчища или други пълнители – служат за армиране и запълване на фуги с по–големи размери.

•    Миеща течност –за промиване на помпената система. Промиването на помпената система преди и след инжектирането е задължителна процедура, оставянето на инжекционни течности в помпената система е предпоставка за нейното запушване. Запушената помпена система е неизползваема отново и трябва да се купува нова.

Технология за работа с материалите:
За да се извърши 100% уплътняване на фугите е необходимо да се извършат следните подготвителни работи:
 Почистване на фугите от останали кофражи , десортирани или надляти бетони , мазнини , смазки или други стари пълнители. Извършва се ръчно или механично с ударо – пробивна техника , четки и т.н.
Пробиване на отвори за пакери – максимално през 80см , шахматно от двете страни на фугите.
Измиване на фугите и отворите с чиста вода за отстраняването на всички замърсители.
Монтаж пакери – ръчно.
Запечатване , създаване на еластичен “гръб” във фугите с кълчища или друг подобен материал.
Запечатване на фугите с бързовтвърдяващ цимент и създаване на затворено пространство за инжекционния разтвор.
Приготвяне на инжекционна смес – обема и скоростта на реакцията се контролират визуално от изпълняващият екип.
Промиване на помпената система с миеща течност – задължителен и много важен етап при работа със системата.
Инжектиране на инжекционната течност – прави се на етапи, до спиране на течовете.
Демонтаж пакери – след спиране на течовете.
Запечтване на отворите за пакерите с бързовтвърдяващи се цименти – предотвратява изтичането на несвързала инжекционна течност.

Особености на отделните етапи.
Почистване : най – трудната ръчна работа , която не може да бъде избегната и е абсолютно задължителна , и дава представа откъде , защо и колко тече.
 Пробиване на отвори за пакерите:
Стандартният диаметър е Ø16. Ъгълът на пробиване е 45о към фугата. Дълбочината на пробиване по принцип е ½ от дебелината на стената. Броят и дълбочината им се определят на място за всеки конкретен случай.
Разстоянието между отворите варира от 15см до 80см , което зависи от ширината и пропускливостта на фугата. Започва се с по – голямо разстояние и ако при инжектирането на вода , водата излезе през съседния пакер , се преминава по – нататък. Ако не протече – разстоянието се намалява.
Инсталиране на пакерите.
Пакерите се поставят в пробитите и промити отвори и с помоща на контрагайката се затягат и фиксират. Главата на пакера е еднопосочно пропускащо устройство, което позволява вкарването на уплътнителя и не позволява излизането на материала след разрушаването му.
Промиване на разстояние от пакер до пакер с вода.
Задължително условие , за да сме сигурни , че уплътняващият материал ще излезе през следващият пакер и , че ще изпълни цялата зона.
Запечатване на фугите с бързовтвърдяващи се цименти – създават затворено пространство , в което се разширяват уплътнителните материали.
Инжектиране на уплътнителни материали.
Преди всяко инжектиране да се извършва промиване с миеща течност на помпената система.
Дозировка на материала и катализатора : Зависи от скоростта на изтичане на водата и температурата й.
Минималното количесво катализатор е 1% , а максималното 10%. Катализаторът не променя свойствата на уплътнителят , а само променя скоростта на реакцията. Тази операция може да се прави само от добре обучени екипи.
Инжектиране:
Инжектирането започва от най – ниския течащ пакер за вертикални фуги или от първия течащ за хоризонтални фуги.
Започва се с ниско налягане , с постепенно увеличаване. Диапазона е от 15 ÷ 150 бара и зависи от размера на пукнатините.
Инжектирането продължава докато не се появи материал от следващият пакер или докато не избие някъде в съседство. Малките течове от уплънител се оставят да се втвърдят , а големите се запушват с подходящи материали. След тази операция се повтаря нагнетяването до отказ. Отказът показва , че всички пукнатини и фуги са запълнени.След реагиране и пълно втвърдяване на материалът , пакерите се отстраняват и отворите се запълват с бързовтвърдяващи се цименти.

Инструменти и машини:
Необходими са ел. ударо – пробивни машини за пробиване на отворите за пакерите, гаечни ключове , ръчни или електрически помпи.
Предвид голямата влага трябва да се вземат всички мерки при работа с машините , хората да бъдат предпазени от токов удар. Задължителна е работата с очила и ръкавици. Особено внимание да се обърне на очите , тъй като уплътнителите реагират мигновено с влагата и могат да предизвикат сериозни увреждания.
Забранено е поглъщането или опитването на вкус на който и да е било от материалите.
Да се избягва работата в пълно затворени помещения без вентилация.
Да се избягва складирането на много материал на работното място.


- Свързани проекти -